Termeni și condiții

Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.sdhouse.ro este deţinut şi administrat de către SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL, societate română cu sediul social în Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 21, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020330, cu nr. J40/11797/2002, având cod unic de înregistrare fiscală RO 15026211, ce poate fi contactată la adresa de e-mail: office@sdhouse.ro.

În acest document sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site. Accesul şi uitilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor menţionate în acest document. Continuarea utilizării acestui site presupune inţelegerea şi acceptarea regulilor precum şi asumarea responsabilităţii în cazul încălcării lor.

Administratorul site-ului îşi rezervă oricând dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile, fără a fi nevoit să anunţe acest lucru.

Toate drepturile de autor asupra conţinutului acestui site aparţin în exclusivitate SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL şi nu pot fi utilizate sau copiate fără un acord scris prealabil din partea proprietarului.

Accesul la site

Utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare pe toată durata utilizării site-ului. De asemenea, se obligă să nu desfăşoare activităţi de tip hacking, cracking sau altele similare care pot aduce prejudicii la buna funcţionare a site-ului, a serverului sau a securităţii informaţiilor. Utilizatorul site-ului nu va transmite, afişa, publica sau reproduce informaţiile regăsite pe acesta şi nici nu va crea produse similare sau vinde informaţii sau servicii obţinute prin accesarea paginilor.

Toate costurile aferente utilizării site-ului precum şi cele care ţin de serviciile de telefonie sau internet vor fi suportate de către utilizator.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii care accesează acest site au următoarele drepturi:

– să exploreze conţinutul www.sdhouse.ro

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile şi specificaţiile tehnice prezentate pe acest site au caracter informativ. SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale schimbări ale preţurilor sau specificaţiilor produselor care se regăsesc pe site. SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului www.sdhouse.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori, în acest sens.

Drepturi de autor (copyright)

Conţinutul acestui site, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi, baze de date şi orice alte date sunt proprietatea SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL şi sunt protejate conform Legii Drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Este interzisă reproducerea, traducerea şi utilizarea informaţiilor publicate, fără acordul prealabil al SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL.

Date cu caracter personal

Politica generala cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor: temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal este constituit de:

– Relatiile comerciale de tipul comerciant/cumparator, precum si de toate obligatiile legale ce deriva din acest raport.

– Consimtamantul liber exprimat privind scopurile definte ale prelucrarii.

În scop contractual, putem transfera date dintre entitatile afiliate. Toate entitatile afiliate îndeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Consimtamantul persoanei vizate este informat, liber, exprimat in mod clar si este acordat societatii noastre in scopuri de marketing direct si informari.

Datele furnizate in baza unui raport comercial sunt stocate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila. Datele furnizate in baza consimtamantului vor fi prelucrate pana la momentul in care vei decide sa soliciti stergerea acestora ori iti vei exercita alt drept legal garantat. Perioada generala de retentie este de 15 ani de la momentul colectarii calculata de la momentul colectarii ori de la momentul modificarii datelor.

Drepturi: in conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, in calitate de subiect de date, ai urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces, dreptul de a obtine o confirmare/infirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc iar, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care acestea sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), daca acest lucru este fezabil si rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care tu ne-ai oferit operatorului datele tale personale.

Dreptul la opozitie, dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale. Totusi, in cazul in care exista o justificare legala privind prelucrarea, care prevaleaza intereselor si drepturilor garantate prin acest drept, ori exista un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, nu iti vei putea exercita acest drept.

Dreptul la rectificare, corectarea, fara intarzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte ori care contin inexactitati sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor, dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Nu este unul absolut si se supune reglementarilor si legilor interne din Romania, fiind cazuri in care acesta nu poate fi exercitat.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat de catre dumneavoastra, in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, datele sunt obtinute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului in care au fost colectate. Restrictionarea pentru inexactitate se realizeaza pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restrictionarea datelor inseamna marcarea acestora si neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce iti apartin, societatea noastra si afiliatii nostri nu realizeaza activitati de profilare, in sensul regulamentului 2016/679/UE. Datele sunt detinute legal iar prelucrarea se realizeaza intr-un mod transparent ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

Pentru exercitarea drepturilor tale, te poti adresa in scris, la adresa Sos. Fabrica de Glucoza, Nr. 21 Sector 2, Bucuresti, cod postal 020330 printr-o cerere semnata in care sa mentionezi solicitarile tale. Cererea poate fi inaintata si prin posta electronica la adresa de e-mail dpo@sdhouse.ro. De la momentul primirii cererii, societatea noastra va formula un raspuns in termen de 30 de zile. In cazul in care exista suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare si confirmare ca cererea a fost transmisa de persoana vizata.

Plangerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro

Mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE: www.dataprotection.ro

Operatorul de date este: Scandinavian House Design  SRL, cu sediul în Sos. Bucuresti Ploiesti 44C, Sector 1, Bucuresti.

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului se supun legislaţiei României. În caz de litigiu, se va incerca soluţionarea amiabilă între părţi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. În cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competența revine instanţelor judecătoreşti din Bucureşti.

Partenerii noștri